Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Superlegalizácia dokumentov
Superlegalizácia

2013-06-28

Veľvyslanectvo ČĽR v SR je oprávnené vykonávať superlegalizáciu dokumentov vydaných v Slovenskej republike za účelom ich použitia v Čínskej ľudovej republike.

Superlegalizovať je možné dokumenty s osobným obsahom, ako rodný list, sobášny list, rozsudok o rozvode, úmrtný list atď., ako aj dokumenty s obchodným obsahom, ako doklad o registrácii ochrannej známky, živnostenský list atď.

Podľa medzinárodných pravidiel a čínskej konzulárnej praxe je superlegalizácia vykonávaná za tým účelom, aby dokumenty vydané jedným štátom mohli byť uznané úradmi na území iného štátu a boli právne platné bez pochybností o ich pravosti, pravosti pečiatky či podpisu na dokumente.

***Podmienky pre superlegalizáciu dokumentu:

1. Dokument na superlegalizáciu musí byť vydaný úradmi Slovenskej republiky; dokumenty vydané v Čínskej ľudovej republike alebo v iných krajinách nemožno superlegalizovať na Veľvyslanectve ČĽR v SR.

2. Dokument na superlegalizáciu musí mať pečiatku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

3. Dokument na superlegalizáciu musí byť opatrený súdne overeným prekladom do čínskeho jazyka.

4. Dokument musí byť pravý a právne platný; jeho obsah výslovne nesmie porušovať čínske právo alebo mať potenciál ohroziť čínske štátne či verejné záujmy.

5. Pokiaľ má dokument na superlegalizáciu viac strán, musí byť zviazaný a zabezpečený pečaťou, pečiatkou a pod., aby bola zaručená celistvosť dokumentu a nebolo možné vyberať jeho jednotlivé časti.

***Na superlegalizáciu dokumentu predložte nasledujúce:

1. vyplnenú "Žiadosť o superlegalizáciu"

2. originál dokumentu s pečiatkou MZaEZSR a jeho fotokópiu

3. súdne overený preklad dokumentu do čínskeho jazyka a jeho fotokópiu

4. originál a fotokópiu dokladu totožnosti žiadateľa o superlegalizáciu

5. pokiaľ sa superlegalizovaný dokument týka právnickej osoby, je potrebné predložiť jej overenú plnú moc, pokiaľ sa superlegalizovaný dokument týka fyzickej osoby, je potrebné predložiť kópiu jej dokladu totožnosti.

Poplatky za superlegalizáciu:

superlegalizácia dokumentu s obchodným obsahom – 40 eur

superlegalizácia dokumentu s iným než obchodným obsahom – 20 eur

***Superlegalizácia dokumentu je väčšinou vyhotovená za 3 pracovné dni, výnimočne a so súhlasom konzula je za príplatok možné vybaviť superlegalizáciu expresne (do nasledujúceho pracovneho dňa za príplatok 30 eur).

Platba sa realizuje v hotovosti v banke ČSOB až po prijatí žiadosti o superlegalizáciu na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva ČĽR v SR.

***Ostatné:

Superlegalizáciu je možné vybaviť osobne i v zastúpení (viď zoznam dokumentov k predloženiu, bod 5).

Superlegalizovaný dokument je možné vyzdvihnúť osobne aj poveriť vyzdvihnutím tretiu osobu. Pri vyzdvihovaní dokumentu je potrebné predložiť doklady vydané Konzulárnym oddelením pri prijatí žiadosti a originál potvrdenia o zaplatení v banke ČSOB. Konzulárne oddelenie si originál potvrdenia o zaplatení ponecháva.

<Suggest To A Friend>
  <Print>