Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Krátkodobé turistické vízum (vízum typu L, dĺžka pobytu nepresahuje 30 dní, 1 alebo výnimočne 2 vstupy, platnosť 3 mesiace)

2017-03-23

*** Krátkodobé turistické vízum (vízum typu L, dĺžka pobytu nepresahuje 30 dní, 1 alebo výnimočne 2 vstupy, platnosť 3 mesiace) je vydávané za účelom turistiky alebo cestovania v osobnej záležitosti

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 1 voľnou dvojstránkou určenou pre víza

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu (profesionálne vyvolaná, nie z fotokabínky, nie svojpomocne vytlačená na fotopapieri), nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. Vytlačená elektronická letenka alebo rezervácia: obojsmerná letenka do Číny a z Číny (pokiaľ žiadateľ o vízum cestuje inými dopravnými prostriedkami, predloží príslušné vysvetlenie a potvrdenie)

6. Vytlačená rezervácia ubytovania v Číne

7. turistika: detailný itinerár cesty po Číne (podľa časového sledu, miesta, pamätihodností a pod. a informácie o zaistenom ubytovaní)

8. V prípade návštevy priateľov: pozývací list od kontaktnej osoby v Číne obsahujúci o.i. jej kontaktné informácie. Ak je kontaktnou osobou čínsky občan, k listu je potrebné priložiť fotokópiu jeho občianskeho preukazu alebo pasu; ak je kontaktnou osobou cudzí štátny príslušník žijúci v Číne, k listu je potrebné priložiť fotokópiu jeho pasu a fotokópiu jeho platného víza / povolenia na pobyt v ČĽR.

9. V prípade malomelých: súhlas oboch rodičov s vycestovaním dieťaťa do Číny, kópia ich identifikačných preukazov (OP alebo pas), kópia rodného listu a originál na nahliadnutie

10. Cestovanie do Tibetu a Sin-ťiangu je možné iba v rámci skupinovej návštevy organizovanej čínskymi cestovnými kanceláriami. Pri žiadosti o vízum je potrebné predložiť oficiálne pozvanie "Invitation Letter for Tourist" 旅游邀请函 - 个人签证用alebo "Invitation Letter for Tourist Group" 旅游邀请函 - 团体签证用.

11. Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať aj ďalšie dokumenty.

<Suggest To A Friend>
  <Print>