Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Návšteva príbuzných (vízum typu L, dĺžka pobytu nepresahuje 180 dní, 1, 2 alebo viac vstupov, platnosť 3 - 12 mesiacov)

2013-06-27

*** Návšteva príbuzných (vízum typu L, dĺžka pobytu nepresahuje 180 dní, 1, 2 alebo viac vstupov, platnosť 3 - 12 mesiacov), vydáva sa za účelom návštevy príbuzných.

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky:vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum(meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. rezervácia letenky: rezervácia obojsmernej letenky do Číny a z Číny (pokiaľ žiadateľ o vízum cestuje inými dopravnými prostriedkami, predloží príslušné vysvetlenie a potvrdenie)

6. pozývací list od príbuzného obsahujúci o.i. jeho kontaktné informácie. Ak je kontaktnou osobou čínsky občan, k listu je potrebné priložiť fotokópiu jeho občianskeho preukazu alebo pasu; ak je kontaktnou osobou cudzí štátny príslušník žijúci v Číne, k listu je potrebné priložiť fotokópiu jeho pasu a fotokópiu jeho platného víza / povolenia na pobyt v ČĽR.

7. originál a fotokópia dokladu o vzťahu medzi hostiteľom a žiadateľom (napr. sobášny list, rodný list a pod.)

8. cestovné poistenie na dobu pobytu v Číne

9. (A) pracujúci: potvrdenie o zamestnaní + súhlas zamestnávateľa s čerpaním dovolenky; SZČO: aktuálny výpis zo živnostenského registra

(B) študenti: potvrdenie o štúdiu

(C) maloletí(mladšia ako 18 rokov): súhlas oboch rodičov s vycestovaním dieťaťa do Číny obsahujúci aj vyhlásenie rodičov o finančnom zabezpečení maloletého (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

10.Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>