Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Pracovné vízum (vízum typu Z, dĺžka pobytu "000", 1 vstup, platnosť 3 mesiace)

2013-06-28

*** Pracovné vízum (vízum typu Z, dĺžka pobytu "000", 1 vstup, platnosť 3 mesiace) sa vydáva cudzím štátnym príslušníkom, ktorí cestujú do Číny za účelom nástupu do zamestnania, a ich rodinným príslušníkom, ktorí ich do Číny sprevádzajú. Pracovné vízum Z sa vydáva tiež pre účely komerčného vystúpenia v Číne. Držiteľ víza Z nastupujúci v Číne do zamestnania a rodinní príslušníci, ktorí sú držiteľmi víza Z, musia do 30 dní od vstupu do Číny požiadať na miestnej verejnej bezpečnosti o povolenie na dlhodobý pobyt v ČĽR. Toto povolenie ich potom oprávňuje k viacnásobným vstupom do Číny.

Osoba nastupujúca v Číne do zamestnania:

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum(meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. originál a fotokópia "Alien's Working Licence" 外国人就业许可证书 alebo "Permit for Foreign Experts" 外国专家来华工作许可证

6. originál a fotokópia "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函

7. originál a fotokópia "Foreigner Physical Examination Record" 外国人体格检查表a testov HIV a syfilis (všetko v anglickom alebo čínskom jazyku)

8. Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

Sprevádzajúci rodinní príslušníci:

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení (posledného) pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum (meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 + 1 fotokópia naviac

6. originál a fotokópia dokladu o príbuzenskom vzťahu s držiteľom čínskeho pracovného víza (napr. sobášny list, rodný list)

7. originál a fotokópia "Foreigner Physical Examination Record" 外国人体格检查表 a testov HIV a syfilis (všetko v anglickom alebo čínskom jazyku). U detí (mladšia ako 14 rokov) nie je potrebné predložiť výsledky testov HIV a syfilis.

8. Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

Komerčné vystúpenie v Číne:

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom navyše vyplnená Doplňujúca žiadosť o vízum (meno a priezvisko, číslo pasu, dátum narodenia + sekcia D); cudzinec tiež predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. súhlas Ministerstva kultúry ČĽR

6. "Invitation of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函

7. rezervácia letenky do Číny a z Číny

8. Okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>