Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o vízum
Krátkodobé návštevné / obchodné vízum (vízum typu F /M, dĺžka pobytu nepresahuje 30 dní, 1 alebo 2 vstupy, platnosť 3 mesiace)

2016-06-28

*** Krátkodobé návštevné / obchodné vízum (vízum typu F, dĺžka pobytu nepresahuje 30 dní, 1 alebo 2 vstupy, platnosť 3 mesiace) sa vydáva cudzím štátnym príslušníkom, ktorí vstupujú do Číny za účelom návštevy (napr. veľtrhu), obchodu, konferencie, prednášky, vedeckej, kultúrnej či športovej výmeny a pod. na obdobie nepresahujúce 30 dní

1. originál a fotokópia pasu: platnosť min. 6 mesiacov po skončení pobytu, s min. 2 voľnými stránkami pre vízum

2. žiadosť o vízum do Čínskej ľudovej republiky: vyplnená kompletne a podľa skutočnosti, podpísaná žiadateľom o víza

3. fotografia: 1x aktuálna farebná originálna fotografia pasového formátu, nalepiť na formulár

4. u žiadateľov s iným ako slovenským pasom cudzinec predloží originál a fotokópiu dokladu o trvalom alebo dlhodobom pobyte v SR a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy v SR (pozri Dôležité skutočnosti pre podanie žiadosti o vízum do ČĽR)

5. rezervácia letenky: rezervácia obojsmernej letenky do Číny a z Číny (pokiaľ žiadateľ o vízum cestuje inými dopravnými prostriedkami, predloží príslušné vysvetlenie a potvrdenie)

6. oficiálne pozvanie "Invitation Letter of Duly Authorized Unit" 被授权单位邀请函 alebo pozývací list od pozývajúcej organizácie či spoločnosti na hlavičkovom papieri, písaný v čínskom jazyku, ktorý musí obsahovať nasledovné informácie:

(I) informácie o žiadateľovi: meno, pohlavie, dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo pasu

(II) informácie o návšteve žiadateľa: účel návštevy Číny, trvanie návštevy, miesto návštevy, vzťahy medzi žiadateľom a pozývajúcou organizáciou alebo spoločnosťou, spôsob finančného krytia návštevy

(III) informácie o pozývajúcej organizácii alebo spoločnosti: názov pozývajúcej organizácie alebo spoločnosti, telefónne číslo, adresa, dátum vystavenia pozývacieho listu, pečiatka, celé meno a podpis zodpovednej osoby z pozývajúcej organizácie alebo spoločnosti

7. žiadatelia, ktorí sa zúčastňujú veľtrhu Canton Fair, musia predložiť pozývací list vydaný organizátorom veľtrhu

8. žiadatelia, ktorí sa aktívne zúčastňujú športovej akcie, musia predložiť oficiálne pozvanie "Invitation Letter of Duly Authorized Unit"被授权单位邀请函alebo pozývací list od organizátora, úradne potvrdený listom "Confirmation Letter of Invitation" 邀请确认函

9. žiadatelia musia priložiť rezerváciu ubytovania, prípadne potvrdenie organizátora/pozývanej inštitúcie či spoločnosti o tom, že ubytovanie žiadateľovi zaisťujú, spolu s informáciou o konkrétnej adrese ubytovania

10. ak sú žiadatelia študenti, dôchodcovia alebo nezamestnaní, dodajú výpis z vlastného účtu potvrdzujúci dostatočné finančné prostriedky na cestu (min. 100 EURO na deň pobytu v Číne na osobu), prípadne prehlásenie rodičov/príbuzných o finančnom krytí žiadateľovej cesty do Číny spolu s výpisom z ich účtu

11. okrem vyššie uvedených dokumentov má konzulárny pracovník právo požadovať predloženie aj ďalších dokumentov.

<Suggest To A Friend>
  <Print>