Hlavná stránka > Konzulárne záležitosti > Víza do Číny > Dôležité skutočnosti pri podávaní žiadosti o vízum
Dôležité skutočnosti pri podávaní žiadosti o vízum

2013-06-28

1. Podanie žiadosti o vízum neznamená, že vízum bude udelené. Konzulárny pracovník Veľvyslanectva ČĽR v SR má právo rozhodnúť o vydaní víza, o udelení typu víza a počte vstupov, dĺžky platnosti víza či dĺžky pobytu. Konzulárny pracovník má tiež právo zamietnuť žiadosť o vízum alebo zrušiť vízum, ktoré bolo vydané.

2. Veľvyslanectvo ČĽR v SR prijíma žiadosti o vízum iba od slovenských občanov a občanov iných krajín, ktorí v SR dlhodobo žijú alebo pracujú. Žiadatelia, ktorí nie sú držiteľmi slovenského pasu, sa musia k podaniu žiadosti o vízum dostaviť vždy osobne a predložiť potvrdenie o trvalom či dlhodobom pobyte v SR (originál a fotokópia povolenia na pobyt či preukazu o pobyte so zostávajúcou platnosťou min. 3 mesiace) a tiež potvrdenie od zamestnávateľa či školy v SR. Toto pravidlo se týka aj občanov jiných krajín EÚ.

3. V rámci žiadosti o krátkodobé turistické či obchodné vízum je potrebné predložiť žiadosť minimálne s predstihom 5 pracovných dní, pri žiadosti o ostatné typy víz minimálne 10 pracovných dní. Optimálna doba na vybavenie víza je mesiac pred odjazdom do Číny. S výnimkou úplne ojedinelých prípadov neposkytuje veľvyslanectvo expresné vybavenie víz.

4. Pokiaľ je žiadateľom osoba mladšia ako 18 rokov (nezávisle na fakte, či cestuje s rodičmi alebo bez nich), je potrebné predložiť originál a fotokópiu rodného listu maloletého a poskytnúť súhlas oboch rodičov s cestou dieťaťa do ČĽR. Za účelom vyjadrenia súhlasu sa obaja rodičia osobne dostavia k podaniu žiadosti o vízum a na mieste spíšu vyhlásenie. Pokiaľ je žiadosť podaná v zastúpení či iba jedným z rodičov, je potrebný písomný súhlas neprítomných/-ého rodičov/-a s overeným podpisom, obsahujúci tiež vyhlásenie o finančnom zabezpečení maloletého po dobu cesty.

5. Fotokópiu pasu, t.j. dvojstranu s fotografiou okopírovanou na papieri formátu A4, je potrebné priložiť ku každému typu žiadosti o vízum.

6. Pas žiadateľa o vízum zostáva po dobu spracovania žiadosti na Konzulárnom oddelení.

7. Veľvyslanectvo ČĽR v SR neprijíma žiadosti poštou.

<Suggest To A Friend>
  <Print>