Hlavná stránka > Čínska ľudová republika > Čínsko-slovenské vzťahy
Spoločné vyhlásenie Slovenskej republiky a Čínskej ľudovej republiky

(6. januára 2003 v Pekingu)  

Slovenská republika a Čínska ľudová republika (ďalej len „obe strany") oceňujú plodné vzťahy a priateľskú spoluprácu medzi oboma krajinami a vyjadrujú spokojnosť s vývojom bilaterálnych vzťahov v posledných rokoch. S cieľom rozšíriť priateľské vzťahy medzi oboma národmi, prehĺbiť vzájomné porozumenie, posilniť bilaterálnu spoluprácu v rozličných oblastiach, podporiť rozvoj slovensko-čínskych vzťahov priateľstva a spolupráce v 21. storočí, obe strany prijímajú toto vyhlásenie:

I. Obe strany opätovne potvrdzujú, že základné princípy a politický rámec bilaterálnych vzťahov, ktoré sa sformovali v ostatných rokoch, sú v súlade s primárnymi záujmami oboch národov. Je spoločným cieľom oboch strán rozvíjať vzájomnú bilaterálnu spoluprácu v 21. storočí na základe cieľov a zásad Charty Organizácie spojených národov, všeobecne uznávaných zásad medzinárodného práva a noriem upravujúcich medzinárodné vzťahy, zásad vzájomného rešpektovania sa, rovnosti a obojstrannej prospešnosti, ako aj nezasahovania do vnútorných vecí druhej strany.

II. Čínska strana oceňuje úspechy, ktoré Slovensko dosiahlo vo svojom hospodárskom a sociálnom rozvoji a vyjadruje nádej, že Slovensko, ako dôležitá krajina v strednej Európe, bude aj naďalej zohrávať konštruktívnu úlohu vo svojom regióne a v Európe ako celku. Obe strany si uvedomujú dôležitosť regionálnej spolupráce. Čínska strana berie na vedomie úsilie Slovenska o členstvo v Európskej únii a v NATO, a rešpektuje túto slobodnú voľbu slovenskej strany. Dúfa, že splnenie týchto cieľov nielen podporí mier a stabilitu v Európe, ale prispeje aj k ďalšiemu úspešnému rozvoju slovensko-čínskej spolupráce.

III. Slovenská strana oceňuje úspechy, ktoré dosiahla Čína pri uplatňovaní politiky reforiem a otvárania sa svetu. Slovensko víta vstup Číny do Svetovej obchodnej organizácie a verí, že sa tým ešte viac rozšíri a posilní bilaterálny obchod medzi oboma krajinami. Dúfa tiež, že Čína bude aj naďalej prispievať k mierovému rozvoju medzinárodnej komunity a k udržaniu svetového mieru a stability. Slovenská strana opätovne potvrdzuje, že na svete je len jedna Čína, že vláda Čínskej ľudovej republiky je jedinou zákonnou vládou reprezentujúcou Čínu a Taiwan je neoddeliteľnou súčasťou Číny, že slovenská strana bude vyznávať zásadu jednej Číny a nebude udržiavať s Taiwanom oficiálne vzťahy ani oficiálne kontakty v žiadnej podobe, a že Slovensko vstúpi s Taiwanom len do obchodných a ekonomických vzťahov iniciovaných súkromným sektorom.

IV. Obe strany konštatujú, že zmluvy a dohody medzi oboma krajinami, ktoré sú v platnosti, tvoria základ pre ich bilaterálnu spoluprácu a vytvárajú primerané podmienky na pokračovanie v spolupráci. Obe strany vyhlasujú, že tieto zmluvy a dohody sa nedotýkajú ich práv a povinností voči tretím krajinám, ani ich medzinárodných práv a záväzkov vyplývajúcich z rôznych multilaterálnych dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami. Pre ďalší rozvoj svojej spolupráce obe strany pozmenia alebo vypovedia niektoré svoje súčasné zmluvy a dohody a uzavrú nové v súlade so špecifickými potrebami bilaterálnych vzťahov.

V. Obe strany opätovne potvrdzujú, že vzájomne rešpektujú cestu vývoja, ktorú si zvolil ľud každej z týchto krajín s ohľadom na ich vnútroštátne podmienky. Obe strany si uvedomujú rozdiely medzi svojimi krajinami v oblasti politiky, ekonomiky a spoločenských či kultúrnych tradícií, ako aj svoje odlišné postoje v niektorých otázkach. Obe strany zastávajú názor, že tieto rozdiely neovplyvnia úspešný rozvoj bilaterálnych vzťahov, a že sa budú riešiť prostredníctvom otvoreného a úprimného dialógu. Rovnosť, vzájomný rešpekt a spoločné želanie rozvíjať bilaterálne vzťahy tvoria základ tohto dialógu.

VI. Obe strany sa zhodujú na tom, že existujú priaznivé podmienky na rozšírenie a prehĺbenie ich spolupráce v bilaterálnej aj v multilaterálnej oblasti. Spolupráca medzi oboma krajinami v rámci Organizácie spojených národov a iných medzinárodných organizácií napomáha ochrane mieru, bezpečnosti a stability vo svete. Obe strany sú pripravené pokračovať v konzultáciách a v spolupráci na medzinárodných fórach pri riešení významných globálnych problémov, ako sú napr. terorizmus, nešírenie zbraní hromadného ničenia, podpora ekonomického rozvoja a sociálneho pokroku, ochrana životného prostredia, a mierové a udržateľné využívanie prírodných zdrojov.

VII. Obe strany konštatujú, že ďalšie pravidelné kontakty a výmeny návštev predstaviteľov obidvoch štátov, vlád, parlamentov a ostatných štátnych orgánov podporia vzájomné porozumenie medzi oboma krajinami, ďalej posilnia priateľstvo medzi ľudom Slovenska a Číny a povedú k nachádzaniu nových možností spolupráce. Obe strany budú pokračovať vo výmene skúseností s reformami a s rozvojom v oblasti hospodárstva, financií, kultúry, vzdelávania, práva a v iných oblastiach.

VIII. Obe strany pripisujú veľkú dôležitosť rozširovaniu vzájomne výhodnej ekonomickej spolupráce medzi oboma krajinami, ktorá napomáha ich ekonomickému rozvoju a sociálnemu pokroku. Obe strany tiež pripisujú dôležitosť rastu bilaterálneho obchodu medzi oboma krajinami s osobitným zreteľom na ich obchodnú bilanciu. Obe strany budú aj naďalej nabádať svoje podniky a firmy k zvýšeniu vzájomného investovania, zakladaniu spoločných podnikov a uskutočňovaniu spolupráce rôznymi vhodnými modernými formami, vrátane spolupráce na tretích trhoch v súlade s pravidlami trhovej ekonomiky a všeobecne uznávanými štandardmi a normami v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Obe strany podporujú rozšírenie bilaterálnych vzťahov v priemysle, poľnohospodárstve, financiách, bankovníctve, komunikáciách a doprave, v telekomunikáciách a v iných sektoroch.

IX. Obe strany podporujú vzájomne výhodnú spoluprácu medzi svojimi inštitúciami či orgánmi súdnictva, verejnej bezpečnosti, vnútorných vecí a iných relevantných rezortov. Takáto spolupráca bude predstavovať pozitívny spoločný príspevok oboch krajín ku globálnej veci boja proti medzinárodnému terorizmu, náboženskému extrémizmu, nadnárodnému organizovanému zločinu, pašovaniu zbraní a obchodovaniu s drogami.

Obe strany sú toho názoru, že priame kontakty medzi ich občanmi a zákonné aktivity ich občanov na území druhej strany napomáhajú priaznivému rozvoju ich vzťahov. Každú otázku, ktorá sa môže vyskytnúť vo vzťahoch oboch strán v súvislosti s cestovaním ich občanov do krajiny druhej strany, budú obe strany riešiť v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami, ustanoveniami platných bilaterálnych dohôd a s relevantnými vnútroštátnymi zákonmi a predpismi. Obe strany nabádajú svojich občanov, aby dodržiavali zákony a predpisy druhej strany počas pobytu na jej území, a aby zaujímali postoj spolupráce vo vzťahu k miestnym orgánom a priateľský postoj voči miestnym obyvateľom. Žiadna zo strán nebude diskriminovať občanov druhej strany zdržiavajúcich sa na jej území a zaručí ochranu všetkých ich legitímnych práv a záujmov. Príslušné orgány oboch strán si budú poskytovať konštruktívnu súčinnosť pri riešení otázok týkajúcich sa cestovania občanov do krajiny druhej strany.

X. Obe strany podporujú rozvoj vzájomnej spolupráce v oblasti vedecko-technického výskumu, kultúry, vzdelávania a športu. Obe strany podporujú kontakty medzi regiónmi a miestnymi orgánmi oboch krajín, a zhodujú sa na tom, že tieto vzťahy veľkou mierou prispejú k lepšiemu vzájomnému porozumeniu ľudu oboch krajín, ako aj k rozvoju spolupráce v ekonomickej, kultúrnej a v ďalších oblastiach.

<Suggest To A Friend>
  <Print>