Hlavná stránka > Čínska ľudová republika > O Číne
Národná obranná politika

Čína pokračuje v ceste mierového rozvoja. Hlavnou úlohou čínskej národnej obrany je pevne presadzovať defenzívnu národne obrannú politiku, posilňovať dimenzie modernizácie národnej obrany a čínskej armády, zachovávať bezpečnosť a celistvosť krajiny a zabezpečiť hladký proces všestranného budovania pomerne bohatej spoločnosti.

Národná obranná politika Číny vychádza zo základných záujmov krajiny. Takáto politika slúži k rozvojovej a bezpečnostnej stratégii krajiny, kde už aj bola zaradená. Základným cieľom a úlohou zachovania štátnej bezpečnosti Číny je zabrániť jej rozdeleniu a podporovať zjednotenie krajiny. Medzi ďalšie takisto dôležité úlohy obrannej politiky patrí chrániť sa pred agresiou, brániť štátnu suverenitu, územnú celistvosť, práva a záujmy v rámci teritoriálneho mora, podporovať rozvoj krajiny, všestranný koordinačný a udržateľný rozvoj ekonomiky a spoločenstva, neustále zvyšovať komplexnú silu, pokračovať v smere koordinácie budovania národnej obrany a ekonomiky a postaviť modernú národnú obranu v súlade s čínskou realitou a rozvojovou tendenciou sveta, zvyšovať obranne bojové schopnosti v období informatizácie, zabezpečiť politické, ekonomické a kultúrne práva a záujmy ľudu, tvrdo bojovať s kriminalitou vo všetkých formách a udržať normálny, sociálny poriadok a spoločenskú stabilitu. Čína rešpektuje nové bezpečnostné koncepty v duchu vzájomnej dôvery a výhodnosti, rovnoprávnosti a kooperácie s cieľom usilovať sa o priaznivé medzinárodné a susedské prostredie v dlhom časovom horizonte.

Čína pokračuje v aktívnej defenzívnej vojenskej stratégii. Od 80. rokov 20. storočia boli dvakrát uskutočnené rozsiahle odzbrojovania, čo sa týkalo až 1,5 milióna vojakov. V septembri roku 2003 sa čínska vláda rozhodla uskutočniť do konca roku 2004 ďalšie odzbrojenie 200 tisícich vojakov. V súčasnosti má čínska armáda 2,3 milióna príslušníkov.

Čínska oslobodenecká armáda tiež implementuje zahraničnú politiku Číny. Rozvíja vojenskú spoluprácu na základe hesla „nenadviazať spojenectvo, nerobiť konfrontáciu a vojenskú spoluprácu nenamieriť voči tretej strane". Čínska armáda sa zúčastňuje mierových misií OSN a je zainteresovaná i v medzinárodnej spolupráci boja proti terorizmu. Uskutočnila viaceré vojenské výmeny, podieľala sa na bilaterálnych i multilaterálnych vojenských výcvikoch týkajúcich sa netradičných bezpečnostných sektorov. Čínska armáda získala užitočné skúsenosti od zahraničnej armády, importovala vojenské výstroje a prisvojila si dobré metodiky manažmentu, čo prispieva k budovaniu modernej armády.

Výdavky na národnú obranu

Čínska vláda podľa Zákona o národnej obrane presadzuje smernicu koordinácie budovania národnej obrany a ekonomiky a v súlade so spotrebou na národnú obranu adekvátne zvyšuje vojenské výdavky, a to na základe rozvoja ekonomiky a zvýšeného tradičného príjmu.

Zvýšené vojenské výdavky súvisia hlavne so zvýšením mzdy vojenského personálu, zdokonaľovaním systému sociálneho poistenia vojakov, zabezpečením štrukturálnej a organizačnej reformy čínskej armády a budovaním profesionálnej armády. Toto zvýšenie armádnych výdavkov sa adekvátne využíva čiastočne i na výrobu výstrojov s cieľom zvyšovania defenzívnej bojovej schopnosti čínskej armády.

V posledných rokoch sa ročný podiel armádnych výdavkov na HDP zvýšil a rovná sa zvýšenej miere celkových štátnych výdavkov. Počas viacerých rokoch bol zvýšený podiel armádnych výdavkov ešte nižší. V porovnaní so západnými krajinami boli prostriedky vynaložené na čínsku armádu stále nízke ohľadom na ich podiel na HDP alebo na celkových finančných výdavkoch.

<Suggest To A Friend>
  <Print>