Hlavná stránka > Správy
Noviny Úsvit uverejnili na svojej stránke na Facebooku článok veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike Jeho Excelencie pána LIN Lin ohľadom 19. zjazdu KSČ

2018-01-12

Dňa 11. januára 2018 uverejnili noviny Úsvit na svojej oficiálnej stránke na Facebooku článok veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike Jeho Excelencie pána LIN Lin s názvom "Socializmus s čínskymi špecifikami vstúpil do novej éry". Plné znenie textu:

 

Socializmus s čínskymi špecifikami vstúpil do novej éry

18. až 24. októbra 2017 sa v Pekingu konal 19. zjazd Komunistickej strany Číny, ktorý pritiahol pozornosť všetkých krajín sveta vrátane Slovenska. Celý svet sa zaujíma, akým smerom sa bude Čína v budúcnosti uberať.

Na túto otázku dal 19. zjazd jasnú odpoveď, a to, že socializmus s čínskymi špecifikami vstúpil do novej éry, ktorá sa odzrkadľuje najmä v nasledujúcich aspektoch:

V prvom rade, rozvoj Číny sa dostal do nového historického štartovného bodu. Od 18. zjazdu KSČ Čína dosiahla historické výsledky vo veľkých projektoch reformu a otváraní sa svetu, a modernizácii. Historické zmeny s pozoruhodnými výsledkami a ďalekosiahlymi dôsledkami sa odohrali vo veľkej veci strany aj krajiny. Vezmime si napríklad spoločenský a ekonomický rozvoj. Po prvé, hospodárstvo sa rozvíja stabilne a zdravo. Od roku 2013 až do roku 2016 bol ročný rast HDP Číny 7,2 %, čo prispelo k rastu svetového hospodárstva o viac ako 30 %. Po druhé, neprestajne sme optimalizovali štruktúru ekonomiky. Od roku 2013 do roku 2016 vzrástol podiel odvetvia služieb v celej ekonomike zo 46,7% na 57,6% a podiel spotreby na hospodárskom raste sa zvýšil zo 47% na 64,6%. Po tretie, prehĺbili sme celkovú reformu a dosiahli sme dôležitý prielom. V posledných piatich rokoch bolo s bezprecedentnou intenzitou spustených vyše 1 500 opatrení reforiem. Po štvrté, pocit splnenie ľudí sa výrazne zlepšili. Od roku 2013 do roku 2016 sa nárast nových pracovných miest v mestách udržal na viac ako 13 miliónoch ročne, pričom celonárodná priemerná ročná miera rastu reálnych príjmov bola 7,4% a populácia chudoby na vidieku sa znížila z 82,49 miliónov na 43,35 milióna obyvateľov. Po piate, dosiahli sme pozoruhodné úspechy pri budovaní ekologickej civilizácie. Koncepcia ekologického rozvoja je medzi obyvateľstvom obľúbená a urýchlilo sa aj vytváranie systému ekologickej civilizácie. Po šieste, prehlbujeme otváranie sa svetu. Celková hodnota dovozu a vývozu tovaru dosiahla v roku 2016 hodnotu 3,68 biliónov amerických dolárov, bol použitý kapitál zo zahraničia vo výške 126 miliárd amerických dolárov, priame zahraničné investície predstavovali 170,1 miliárd amerických dolárov,122 miliónov cestujúcich do zahraničí, devízové rezervy predstavovali 3,0105 biliónov amerických dolárov, čím sa Čína zaradila na vrchol svetového rebríčka. Tieto úspechy priviedli Čínu do novej fázy rozvoja a ocitla sa tak tvárou v tvár novej historickej pozícii a novým časovým súradniciam.

Okrem toho v Číne došlo k novým zmenám v hlavných rozporoch v rámci spoločnosti. V súčasnosti došlo k zmene od rozporu medzi rastúcimi materiálnymi a kultúrnymi potrebami ľudí a zaostalou spoločenskou výrobnou silou, k rozporu medzi stále rastúcou potrebou lepšieho života a nevyváženým a nedostačujúcim rozvojom. Po takmer štyridsiatich rokoch reforiem a otvárania sa svetu vyriešila Čína problém so základným zabezpečením tepla a potravy pre vyše miliardu ľudí a uskutočnila cieľ pomerne bohatej pomne spoločností. U ľudí tak narastá potreba lepšieho života nie len v materiálnej a kultúrnej oblasti, ale predkladajú stále vyššie požiadavky aj pokiaľ ide o demokraciu, právny štát, férosť, spravodlivosť, bezpečnosť, životné prostredie a ďalšie oblasti.

Ďalším aspektom je, že existuje nový plán rozvoja pre budúcnosť Číny. Čeliac novej ére, 19. zjazd určil rozvojový plán pre Čínu na najbližších 30 rokov a stanovil veľké ciele vybudovať modernú socialistickú krajinu vo všetkých ohľadoch Číny. Čína do roku 2020 dobuduje pomerne prosperujúcu spoločnosť vo všetkých aspektoch a dosiahne tak svoj prvý storočný cieľ(100 výročie vzniku KSČ). Nasledujúce obdobie od roku 2020 do polovice tohto storočia bude usporiadané do dvoch etáp. Od roku 2020 do roku 2035 uskutočníme socialistickú modernizáciu v podstate. Od roku 2035 do polovice tohto storočia sa budeme ďalších 15 rokov usilovať budovať Čínu do prosperujúcej, demokratickej, kultúrne pokročilej, krásnej, silnej a harmonickej modernizovanej socialistickej krajiny.

Na druhej strane si uvedomujeme, že ciele stanovené na 19. zjazde je možné naplniť len v pokojnom a stabilnom medzinárodnom prostredí. Keď skúmame súčasnú medzinárodnú situáciu, mier a rozvoj sú stále hlavnou témou doby a trend mierového rozvoja je nezvratný. Svet prechádza hlbokými bezprecedentnými zmenami a je v období veľkých úprav a zmien, multipolarizuje sa, ekonomika sa globalizuje, spoločnosť sa informatizuje a hĺbkovo sa rozvíja kultúrna diverzifikácia. Svet zároveň čelí nestabilite a neistote. Ľudstvo sa nachádza v ére zvyšujúceho sa množstva výziev a rastúcich rizík. Medzinárodné mocenské pomery prechádzajú hlbokými zmenami, a keďže krajiny sú čoraz viac vzájomne závislé a navzájom si blízke, všeobecným trendom je posilňovanie globálneho vládnutia a podpora reformy globálneho systému vládnutia.

Čeliac novej situácii bude Čína aj naďalej pevne presadzovať svoju nezávislú a mierovú zahraničnú politiku, rešpektovať právo ľudí jednotlivých štátu vybrať si vlastnú cestu rozvoja, chrániť medzinárodnú spravodlivosť a rovnosť, odmietne vnucovať svoju vôľu ostatným, bude namietať proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí iných krajín a postaví sa proti používaniu sily voči slabším a šikanovaniu. Bez ohľadu na to, do akej miery sa Čína rozvíja, nikdy nebude hegemóniou a nikdy nebude usilovať o expanzi a rozvíjať na úkor záujmov iných krajín. Zároveň sa však nikdy nevzdá svojich vlastných legitímnych práv a záujmov. Nikto nemá predstaviť, že bude Čína zostať akekoľvek krivdy podkopávaním k svojmu záujmu.

Svet chce počuť názor Číny a vidieť jej plány, ako člena Bezpečnostnej rady OSN a najväčšej rozvojovej krajiny, ktorá najvýraznejšie reprezentuje krajiny s novým rozvíjajúcim sa trhom. Čína sa tiež aktívne podieľa na reforme globálneho systému zvládnutia a neustále prispieva svetu silou a čínskou múdrosťou. Je pripravená spolupracovať s ostatnými krajinami sveta, aby dodržiavali zásady vzájomného rešpektu, usilovali sa o spravodlivosť a férovosť v medzinárodných vzťahoch a v medzinárodnom usporiadaní. Je pripravená spolupracovať aj na riešení výziev a dosiahnutí win-win situácie a zdieľania s cieľom vybudovať nový typ medzinárodných vzťahov. Na základoch budovania nového typu medzinárodných vzťahov je Čína ochotná spolupracovať so všetkými národmi na budovaní sveta s črtami trvalého mieru a univerzálnej bezpečnosti, spoločnej prosperity, inkluzívnosti, otvorenosti, čistého a krásneho sveta a na spoločnom budovaní komunity zdieľanej budúcnosti ľudstva.

Generálny tajomník ÚV KSČ XI Jinping poukázal v prejave k 19. zjazdu na to, že sny obyvateľov Číny sú v súlade so snami ľudí ostatných krajín sveta. Hoci Čína a Slovensko majú odlišné cesty rozvoja, ale snaha o mier, šťastie, rozvoj a oddanosť svetu sú spoločné pre všetky krajiny na svete, vrátane Číny a Slovenska. V posledných rokoch, s neustálym rozvojom spolupráce v rámci iniciatívy Pásma a cesty a spolupráce 16 + 1, priniesla pragmatická spolupráca medzi Čínou a Slovenskom vo všetkých oblastiach plodné výsledky. Nedávno sa v Budapešti uskutočnil šiesty samit lídrov Číny a krajín strednej a východnej Európy, ktorého sa zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico a mal počas samitu bilaterálne stretnutie s premiérom Li Keqiangom. Počas samitu obidve strany dosiahli mnoho dôležitých konsenzov v oblasti spolufinancovania projektov vedeckého výskumu, spolupráce pri kontrolách a karanténe poľnohospodárskych výrobkov, nákladnej vlakovej dopravy medzi Čínou a EÚ a v oblasti logistickej spolupráce. Verím tomu, že pokiaľ budú obe krajiny podporovať koncepciu vzájomného rešpektovania a obojstranne prospešnej spolupráce a navzájom si budú pomáhať v plnení svojich snov, bude to pre ľudí oboch krajín ešte prospešnejšie a spoločne im tak vytvoríme lepšiu budúcnosť.

<Suggest To A Friend>
  <Print>