Hlavná stránka > Témy > Čínsky Tchajwan
Zákon proti rozštiepeniu štátu

Bol prijatý dňa 14. marca 2005 tretím zasadnutím Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov X. funkčného obdobia: § 1. Tento zákon bol prijatý v súlade s ústavou s cieľom zabrániť separatistickým silám „nezávislého Tchajwanu" rozštiepil štát, s cieľom podporiť mierové zjednotenie vlasti, ubrániť mier a stabilitu v oblasti Tchajwanskej úžiny, zaistil suverenitu a územnú celistvosť štátu a ochrániť základné záujmy čínskeho národa. § 2. Na svete existuje iba jedna Čína. Pevnina a Tchajwan patria k jednej Číne a čínska suverenita a výsostné územie sú neoddeliteľné. Obrana štátnej suverenity a územnej celistvosti je spoločnou povinnosťou celého čínskeho ľudu § 3. Tchajwanská otázka je rezíduom čínskej občianskej vojny. Vyriešenie tchajwanskej otázky a zjednotenia vlasti je vnútornou záležitosťou Číny a nestrpí miešanie žiadnych síl so zahraničím. § 4. Svätou povinnosťou dovŕšiť veľké dielo zjednotenia vlasti má celý čínsky ľud vrátane tchajwanských spoluobčanov. § 5. Základom pre uskutočnenie mierového zjednotenia vlasti je zotrvanie na princípe jednej Číny. Zjednotenie vlasti mierovou cestou najlepšie odpovedá základným záujmom spoluobčanov na oboch brehoch Tchajwanskej úžiny. Štát pristupuje k otázke mierového zjednotenia s najvyššou úprimnosťou a s najväčším úsilím. Po mierovom zjednotení štátu si Tchajwan môže zachovať systém odlišný od systému na pevnine a vysoký stupeň autonómie. § 6. Štát prijíma nasledujúce opatrenia k zachovaniu mieru a stability v Tchajwanskej úžine a k rozvoju vzťahov medzi oboma ich brehmi: Budeme inšpirovať a povzbudzovať styky medzi ľuďmi žijúcimi na oboch brehoch, aby si lepšie rozumeli a viac si navzájom dôverovali. Budeme inšpirovať a povzbudzovať hospodárske kontakty a spoluprácu medzi oboma brehmi, priame poštové, letecké a obchodné spojenie a užšie ekonomické vzťahy, ktoré budú obom brehom k vzájomnému úžitku a prospechu. Budeme inšpirovať výmenu v oblasti školstva a vzdelania, vedy a techniky, kultúry, zdravotníctva a športu a spoločne šíriť tradície čínskej kultúry. Budeme inšpirovať a povzbudzovať spoločné potieranie kriminality na oboch brehoch. Budeme inšpirovať a podporovať všetky ostatné aktivity prospešné k zachovaniu mieru a stability v oblasti Tchajwanskej úžiny a rozvoj medzi oboma brehmi. Štát bude zákonom chrániť práva a záujmy tchajwanských spoluobčanov. § 7. Štát sa bude spoliehať pri realizácii mierového zjednotenia predovšetkým na konzultácie a rokovania oboch brehov Tchajwanskej úžiny na rovnoprávnom základe. Konzultácie a rokovania je možné uskutočňovať krok za krokom, rozdeliť ich do niekoľkých etáp a ich charakter flexibilne meniť. Dva brehy Tchajwanskej úžiny môžu konzultovať a prejednať nasledujúce body: Formálne ukončenie stavu nepriateľstva medzi oboma brehmi Plán rozvoja vzťahov medzi oboma brehmi Postup a usporiadanie mierového zjednotenia Politické postavenie tchajwanského úradu Akčný priestor Tchajwanskej oblasti na medzinárodnej scéne zodpovedajúci ich postaveniu Akékoľvek ďalšie otázky súvisiace s procesom mierového zjednotenia § 8. Ak separatistické sily „za nezávislý Tchajwan" pod akýmkoľvek menom alebo akýmkoľvek spôsobom podniknú akcie za odtrhnutie Tchajwanu od Číny, alebo ak dôjde k vážnemu incidentu, ktorý by vo svojom dôsledku mohol viesť k odtrhnutiu Tchajwanu od Číny, či definitívne zmariť možnosť mierového zjednotenia, môže stáť v záujme zachovania suverenity a územnej celistvosti prijať opatrenia mierového charakteru a ďalšie potrebné opatrenia. O prijatí a realizácii opatrení nemierového charakteru a ďalších z potrebných opatrení rozhodujú Štátna rada a Ústredná vojenská komisia na základe ich vopred daného mandátu. Zároveň okamžite informujú Stály výbor Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov. § 9. V dobe, kedy budú na základe tohoto zákona prijaté opatrenia nemierového charakteru a ďalšie potrebné opatrenia a keď sa pristúpi k ich realizácii, štát v najvyššej možnej miere zaistí bezpečnosť osôb a majetku civilného obyvateľstva Tchajwanu a na Tchajwane žijúcich cudzincov, ako aj ostatné spravodlivé práva a záujmy, bude minimalizovať straty. Zároveň štát zákonom ochráni práva a záujmy tchajwanských spoluobčanov v iných častiach Číny. § 10. Tento zákon vstupuje do platnosti dňom svojho zverejnení.
<Suggest To A Friend>
  <Print>